algemene privacyverklaring

Algemene privacyverklaring Vrijzinnig Centrum De Schakel vzw

De vzw VC De Schakel, Steenweg 32, 2800 Mechelen doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze VZW houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
• De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Om uw toestemming zullen vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als vzw VC De Schakel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via volgende contactgegevens: vzw VC De Schakel – Steenweg 32, 2800 Mechelen – contact@vcdeschakel.be.
Verwerking

Uw persoonsgegevens worden door vzw VC De Schakel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• Om als vrijwilliger taken/functies te noteren die u opneemt (op verzoek van de betrokkene).
• Het versturen van tijdschriften, brieven, nieuwsbrieven en uitnodigingen (op verzoek van de betrokkene).
• I.f.v. de dienst wilsverklaringen inzake euthanasie (op verzoek van de betrokkene).
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, ze opslaan en verwerken:
• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, familiale toestand, rijksregisternummer, nummer identiteitskaart (dienst Wilsverklaring).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen en verspreiden van tijdschriften en nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn:

De vzw VC De Schakel bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Beveiliging van de gegevens:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen die namens vzw VC De Schakel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of een deel hiervan, door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U heeft het recht om vergeten te worden waarbij wij uw gegevens volledig verwijderen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement:

De vzw VC De Schakel kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 7/05/2018.

De Schakel Vrijzinnig Centrum